Hem / Kunskapsbank / GDPR och kamerabevakningslagen

Kamerabevakningslagen och GDPR

Stora förändringar och risker för dig med kamerabevakningssystem!

Stora bötesrisker med kamerabevakningssystem om man inte följer lagen. Vindico har utbildad personal som hjälper er med just detta ändamål. Våra säkerhetsrådgivare tar fram dokumentation (dvs utförandet av behovsanalys och kravspecifikation) och går igenom er befintliga anläggning så att den uppfyller regelkraven. Vid nya kamerabevakningsinstallationer ingår alltid detta moment.

 

Sedan Dataskyddsförordningen (även kallad för GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25:e maj 2018 har mycket ändrats kring reglerna för Kamerabevakning. Den första augusti började dessutom den nya Kamerabevakningslagen gälla vilket förändrade ytterligare. Mycket kortfattat kan förändringarna sammanfattas så här:

  • Färre behöver tillstånd. Det är i stort sett bara myndigheter som behöver söka tillstånd.  (Dvs. enklare att få sätta upp kameror)
  • Alla företag behöver dokumentera samtliga enskilda kameror och motivering för dessa (enligt den så kallade överviktsprincipen)
  • Arbetsgivare kan behöva förhandla enligt medbestämmandelagen om kamerabevakningssystem ska installeras.
  • Det kan bli dyrt att göra fel, bötesbeloppen är upp till 200 miljoner kronor eller 4 procent av omsättningen, beroende på vilket värde som är högst.
  • Man måste skylta upp området som där kamerorna sitter samt ha tydlig information om var man kan finna mer information om vem som bedriver övervakningen.
  • Ansvaret för att följa lagen ligger alltid hos den som bedriver kameraövervakning. Det ligger aldrig hos leverantören eller larmcentralen.

 

När är lagen tillämplig?

Om kamerabevakningen är varaktig, regelbunden eller upprepad personbevakning och kameran inte manövreras från platsen omfattas den av kamerabevakningslagen 2018:1200

 

Hur får man idag bevaka med den nya lagen?

Allmänna ytor är generellt oproblematiska att kamerabevaka men det är i princip uteslutet på integritetskänsliga platser såsom omklädningsrum. Avvägningen måste ge resultatet att intresset av kamerabevakning, tex. för att förebygga brott, väger över intresset för den enskilde att inte bli kamerabevakad.

Butiker, hotell, parkeringsbolag, byggarbetsplatser, bensinstationer kan idag övervaka platser där det finns generellt en risk för viss brottslighet och ett svagt intresse av att inte bli övervakad och detta följer den nya lagen. Dock avvägningen för övervakningen måste ge resultatet att intresset av kamerabevakning, tex. för att förebygga brott, väger över intresset för den enskilde att inte bli kamerabevakad. Varje kamera måste dokumenteras med ett syfte till varför bevakning skall ske på den plats den filmar.

 

Här finner ni länkar till lagar med mera som rör Dataskyddsförordningen (populärt GDPR) och Kamerabevakningslagen.

Lagen i sin helhet:

Kamerabevakningslag 2018:1200, Kamerabevakningslagen i sin helhet

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2018:1201, ändring av sekretesslagstiftningen som har stor inverkan på kamerabevakning

Offentliga sidor och SOU:er

Datainspektionens sida om Dataskyddsförordningen

SOU 2017:55 (Statens offentliga utredningar): En ny kamerabevakningslag

SOU 2018:62: Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

Speciellt om ansiktsigenkänning och kamerabevakning från Datainspektionen